Loading color scheme

Chrzest

Chrzest

"Chrzest świety jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów" (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213).
Sakrament ten jest początkiem chrześcijańskiej drogi życia.
Przez chrzest włączeni jesteśmy do wspólnoty Kościoła. Kościół przyjmuje każde nowo narodzone dziecko z radością poprzez obrzęd chrztu świetego, wypełniając w ten sposób misję, którą otrzymał od zmartwychwstałego Chrystusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28,19)
W chrzcie świętym jesteśmy zanurzeni w śmierci Jezusa, stając się nowym stworzeniem. Ponadto poprzez namaszczenie krzyżmem świętym podczas chrztu otrzymujemy niezatarte znamię, pieczęć Ducha Świetego, Dawcy darów, które są niezbędne do wzrostu duchowego każdego człowieka. Według św. Pawła ochrzczeni są "przyobleczeni w Chrystusa" (Ga 3,27), dzięki czemu mają szczególny udział w Jego śmierci i zmartwychwstaniu.
Chrzest jest pierwszym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, bez niego nie można przejść do następnych znaków sakramentalnych. Stąd chrzest jest konieczny do zbawienia. Co więcej, "Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego" (KKK, 1257)
... chrzcić oznacza zanurzać w wodzie. Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie (2Kor 5,17).
Określany jest także jako obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym (Tt 3,5) i
oświecenie, ponieważ ochrzczony staje się synem światłości (Ef 5,8)


Dlaczego Kościół chrzci dzieci?

Dzieci, rodząc się ze skażoną grzechem pierworodnym naturą potrzebują nowego narodzenia w
chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci
Bożych.
"... Dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym" (KKK, 1262).

Dokumenty (przy zgłaszaniu Chrztu w kancelarii):

  • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka - z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Należy podać dokładne dane rodziców: imiona ich rodziców i nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce ślubu kościelnego, adres zamieszkania
  • Dane rodziców chrzestnych – adres zamieszkania; miejscowość, ulica, numer domu
  • Rodzice chrzestni (z innej parafii): zaświadczenie od Ks. Proboszcza, że są praktykującymi katolikami (należy dostarczyć przed chrztem św.)